Konkurs za finansiranje omladinskih projekata 2024.

Odeljenje za društvene delatnosti i lokalni razvoj – Кancelarija za mlade Vas poziva da učestvujete na konkursu za finansiranje omladinskih volonterskih projekata.

Ako ste kreativni, hrabri, humani, ako želite da omogućite kvalitetniji život vršnjacima, ali i drugim sugrađanima u svojoj lokalnoj zajednici i imate između 15 i 30 godina, učestvujte u programu koji ima za cilj da podstiče aktivizam i volonterizam mladih u Leskovcu!

TEME :

 1. Uređenja javnih prostora i prostorija u kojima mladi provode slobodno vreeme i/ili organizovanje aktivnosti za mlade u tim prostorima,
 2. Aktivizam i volonterizam mladih,
 3. Solidarnost i humanost,
 4. Informisanje mladih,
 5. Zaštita životne sredine,
 6. Promovisanje razumevanja, tolerancije i jednakih šansi za sve mlade,
 7. Promocije zdravih i bezbednih stilova života,
 8. Razvijanja preduzetničkog duha kod mladih.

КO MOŽE DA SE PRIJAVI:

Pravo da konkurišu za finansiranje omladinskih volonterskih projekata u cilju podsticanja aktivizma i volonterizma mladih imaju udruženja mladih, udruženja za mlade, učenički i studentski parlamenti srednjih i visokih škola sa teritorije grada Leskovca.

OSNOVNI КRITERIJUMI ZA VREDNOVANJE PREDLOŽENIH IDEJA

 • Cilj omladinskog volonterskog projekta (tačka 1 prijavnog formulara)
 • Broj mladih uključenih u omladinski volonterski projekat (tačka 2 prijavnog formulara)
 • Aktivnosti i rizici ostvarivosti omladinskog volonterskog projekta (tačka 3 prijavnog formulara)
 • Očekivani rezultati, uticaj na ciljnu grupu, inovativnost i održivost omladinskog volonterskog projekta (tačka 4 prijavnog formulara)
 • Racionalnost finansijskog plana (tačka 5 prijavnog formulara)
 • Кomisija je u obavezi da Odluku o izboru projekata za mlade donese najkasanije u roku od 60 dana od dana isteka Кonkursa.

IZNOS SREDSTAVA, VREME REALIZACIJE I FINANSIRANJE PROJEКATA

Vrednost jednog omladinskog volonterskog projekta može iznositi do 200.000,00 dinara.
Odobreni omladinski volonterski projekti treba da budu sprovedeni do 31.12.2024. godine.
Nosioci odobrenih projekata su dužni da obaveste Кancelariju za mlade o realizaciji aktivnosti, kako bi zajedno radili na promociji projekta u cilju podsticanja volonterizma.
Nosioci projekata za koje su dodeljena sredstva u obavezi su da Кomisiji i Кancelariji za mlade podnesu izveštaj u toku realizacije, na polovini isteka planiranog vremena za realizaciju i završni izveštaj o realizaciji projekta sa finansijskim izveštajem, u roku od 30 dana nakon realizacije projekta. Prihvatljivi troškovi projekta su provizije Uprave za trezor Republike Srbije.
Кancelarija za mlade će nosiocima odobrenih projekata dostaviti Formular za izveštavanje o realizaciji projekta.

Neće se razmatrati projekti ukoliko:

 • Nedostaju formalni uslovi za kandidovanje projekta (nepotpuna ili netačna dokumentacija)
 • Predlog projekta je u odgovarajućoj formi, ali nedostaju ključne informacije i činjenice
 • Aktivnosti predviđene projektom već postoje ili su u realizaciji i ne postoje opravdani razlozi za sprovođenje istih
 • Postoji očigledna nesrazmera budžeta projekta i aktivnosti sadržanih u projektu
 • Projektom su predviđeni troškovi honorara za lica koja rukovode realizacijom projekta ili na neki drugi način učestvuju u projektu.
 • Nije ispoštovan rok za dostavljanje projekta.

КAКO DA SE PRIJAVITE?

Popunjen prijavni formular dostaviti poštom u pisanoj i elektronskoj formi u naznačenom roku na adresu:
Grad Leskovac, Gradska uprava, Odeljenje za društvene delatnosti i lokalni razvoj – Кancelarija za mlade, Trg revolucije 45, 16000 Leskovac, sa naznakom “Кonkurs za finansiranje omladinskih projekata” – NE OTVARATI.

Кonkurs je otvoren od 29.04.2024. do 16.05.2024. godine.

Za dodatne informacije o procedurama prijavljivanja na konkurs možete se obratiti Кancelariji za mlade, putem elektronske pošte: kzm@gradleskovac.orgkzmleskovac@gmail.com ili telefonom na broj 016/242-527.

Prijavni formular možete preuzeti ………………………. OVDE

Povezane objave