Savet za mlade

Savet za mlade grada Leskovca je stalno pomoćno radno telo Skupštine grada Leskovca.

Svoju nadležnost ostvaruje u sferi lokalne omladinske politike na taj način što inicira donošenje mera i akata, daje mišljenja i predloge za unapređenje važećih mera i akata iz oblasti lokalne omladinske politike, te prati njihovu primenu od strane organa lokalne samouprave.

Rad Saveta za mlade odvija se na sednicima, a odluke se donose u formi zaključaka, preporuka, inicijativa, stavova i mišljenja. Sednice Saveta su otvorene za javnost, tako da njima može prisustvovati svako zainteresovano lice, naročito stručna lica, predstavnici drugih organa javne vlasti i organizacija kojima su poverena javna ovlašćenja, uz prethodni poziv ili saglasnost predsednika, odnosno zamenika predsednika.

Aktivnosti Saveta, osim na sednicama, a u cilju rešavanja pitanja iz oblasti omladinske politike, ostvaruju se organizovanjem javnih debata, rasprava, okruglih stolova, razgovora sa predstavnicima ostalih subjekata omladinske politike i sl. Savet za potrebe efikasnog rada i odlučivanja obrazuje manje radne grupe najviše do pet članova, čija je osnovna svrha priprema rešenja određenih pitanja lokalne omladinske politike.

Glavna svrha postojanja Saveta za mlade grada Leskovca se ogleda u uključivanju predstavnika mladih u rad najvišeg organa lokalne samouprave – Skupštine grada, te postizanje većeg stepena vidljivosti potreba i interesa mladih u ovom predstavničkom telu. U realizaciji svojih ciljeva Savet za mlade održava odnose saradnje i sa ostalim organima javne vlasti, poput Gradonačelnika, Gradskog veća i Gradske uprave. Naročiti akcenat u svom radu Savet za mlade pridaje najširoj predstavljenosti mladih, stručnosti i javnosti.

IV SEDNICA SAVETA ZA MLADE

V SEDNICA SAVETA ZA MLADE