Konkurs za mlade talente 2024.

Konkurs za podršku mladim talentima sa teritorije grada Leskovca za osvojene nagrade na republičkim, medjunarodnim takmičenjima i olimpijadama, u oblasti nauke i obrazovanja, sporta, kulture i umetnosti, kao i za usavršavanje mladih.

Pravo se može ostvariti jednom godišnje iz samo jedne oblasti.

Konkurs je otvoren do kraja godine.

Pravo na finansijsku podršku imaju mladi talenti do 30 godine, ukoliko ispunjavaju opšte i posebne uslove.

Prijava mora biti podneta na prijavnom obrascu, koji mladi talenti mogu preuzeti sa web stranice www.kzm.gradleskovac.org ili lično u Kancelariji za mlade.

Mladi talenti dužni su da prilože:

  • popunjeni obrazac prijave,
  • dokaz o ispunjavanju opštih uslova iz član 3. (fotokopiju lične karte (za decu lična karta roditelja) i uverenje o državljanstvu),
  • dokaz o ispunjavanju posebnih uslova iz član 4. (overen dokument o osvojenoj nagradi)
  • za studente – popunjeno i overeno Uverenje visokoškolske ustanove,
  • motivaciono pismo (200-250 reči).

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti preko pisarnice Gradske uprave grada Leskovca, ulica Trg revolucije 45, 16000 Leskovac, ili poštom na istu adresu sa naznakom – PODRŠKA ZA TALENTE – ne otvarati.

Nepotpune prijave se neće razmatrati.

Mladi talenti koji ispunjavaju uslove iz oblasti Olimpijade, međunarodna i republička takmičenja; Oblast sporta; Oblast kulture i umetnosti u skladu sa Pravilnikom i Konkursom imaju pravo na jednokratnu podršku za laureat ili prvo mesto (prvu nagradu) u iznosu od 50.000. dinara, za drugo mesto (drugu nagradu) 40.000 dinara i treće mesto (treću nagradu) 30.000 dinara.

Mladi talenti koji ispunjavaju uslove iz oblasti Visokoškolskog obrazovanja u skladu sa Pravilnikom i Konkursom imaju pravo na jednokratnu podršku i to:

  • 100.000,00 dinara za studente visokoškolske ustanove sa prosečnom ocenom 10 (deset) u školskoj godini, za koju se dodeljuje finansijska podrška, a koji su prema nastavnom planu i programu visokoškolske ustanove na kojoj studiraju položili sve ispite iz prethodnih godina studija i položili sve ispite iz redovne školske godine.
  • 50.000,00 dinara za studente visokoškolske ustanove sa prosečnom ocenom od 9,50 do 9,99 u školskoj godini, za koju se dodeljuje finansijska podrška, a koji su prema nastavnom planu i programu visokoškolske ustanove na kojoj studiraju položili sve ispite iz prethodnih godina studija i položili sve ispite iz redovne godine.
  • 40.000,00 dinara za studente visokoškolske ustanove sa najmanjom prosečnom ocenom 9,00 i više u školskoj godini, za koju se dodeljuje finansijska podrška.

Pravo na finansijsku podršku imaju učenici srednjih škola koji su pohađali seminare u istraživačkoj stanici Petnica na zimskom i letnjem seminaru, i to u iznosu od:

  • 20.000,00 dinara za talente koji su učestvovali na jednom od seminara, zimskom ili letnjem seminaru,
  • 40.000,00 dinara za talente koji su učestvovali na dva seminara, zimskom i letnjem seminaru.

Telefon: 016/216-961

Obrazac za prijavu

Konkursa za podršku mladim talentima sa teritorije grada Leskovca

Povezane objave