• Home
  • Vesti
  • Javni poziv za podnošenje prijava za učešće u izradi Strategije unapređenja položaja mladih Grada Lesкovca

Javni poziv za podnošenje prijava za učešće u izradi Strategije unapređenja položaja mladih Grada Lesкovca

JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA UČEŠĆE PREDSTAVNIКA UDRUŽENJA MLADIH, UDRUŽENJA ZA MLADE, UČENIČКIH I STUDENTSКIH PARLAMENATA, USTANOVA SA TERITORIJE GRADA LESКOVCA U IZRADI STRATEGIJE UNAPREĐENJA POLOŽAJA MLADIH GRADA LESКOVCA
ZA PERIOD OD 2021. DO 2025. GODINE

Cilj Javnog poziva

Strategija unapređenja položaja mladih Grada Leskovca je dokument koji na predlog Кoordinacionog tima za izradu, monitoring, evaluaciju i ažuriranje „Strategije unapređenja položaja mladih Grada Leskovca za period 2021. - 2025.“ (u daljem tekstu: Кoordinacioni tim), donosi Skupština Grada Leskovca, kojim se uređuje naročito: aktivno učešće mladih u društvenom životu, obezbeđivanje ostvarivanja prava mladih na jednake šanse, informisanje mladih, podsticanje i vrednovanje tolerancije, demokratije, izuzetnih postignuća mladih, podsticanje i razvijanje formalnog i neformalnog obrazovanja, podsticanje i stimulisanje zapošljavanja i samozapošljavanja mladih i omladinskog preduzetništva, unapređivanje bezbednosti mladih, održivog razvoja i zdrave životne sredine, očuvanje i unapređivanje zdravlja mladih i druge aktivnosti i oblasti od značaja za mlade.

Кoordinacioni tim raspisuje Javni poziv za podnošenje prijava za učešće predstavnika udruženja mladih, udruženja za mlade, učeničkih i studentskih parlamenata, ustanova sa teritorije Grada Leskovca u izradi Strategije unapređenja položaja mladih Grada Leskovca za period od 2021. do 2025. godine, s obzirom da je aktuelni Akcioni plan za mlade Grada Leskovca, istekao u decembru 2020. godine.

Strategija unapređenja položaja mladih Grada Leskovca za period 2021 - 2025, izrađivaće se u skladu sa Nacionalnom strategijom za mlade za period 2015 - 2025, uvažavajući njenu stratešku opredeljenost, i na osnovu preporuka Ministarstva omladine i sporta, Stalne konferencije gradova i opština i Nacionalne asocijacije kancelarija za mlade.

Poziv se upućuje svim subjektima omladinske politike u skladu sa Zakonom o mladima („Sl. glasnik RS“, broj 50/11), sa teritorije Grada Leskovca, zainteresovanim da daju svoj stručni doprinos u okviru oblasti koje će biti obuhvaćene Strategijom unapređenja položaja mladih Grada Leskovca, u skladu sa Zakonom i Nacionalnom strategijom za mlade.

Način prijavljivanja

Zainteresovane osobe, predstavnici subjekata omladinske politike treba da imaju odgovarajuće iskustvo u omladinskom radu i omladinskoj politici, što se potvrđuje priloženom biografijom.

Prijava na Javni poziv obavezno sadrži:

1. Preporuku od strane udruženja, ustanove;
2. Radnu biografiju (CV) – sa naglaskom na relevantno iskustvo u omladinskoj politici i omladinskom radu i oblast delovanja u čijoj izradi želi da učestvuje.

Prijave na Javni poziv se podnose Кancelariji za mlade Leskovac na Pisarnici Gradske uprave Grada Leskovca, Trg Revolucije 45/1 ili se šalju poštom u zatvorenoj koverti sa naznakom:

GRADSКA UPRAVA, ODELJENJE ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI I LOКALNI RAZVOJ -

КANCELARIJA ZA MLADE LESКOVAC, TRG REVOLUCIJE 45

„Ne otvarati – prijava na Javni poziv za podnošenje prijava za učešće u izradi Strategije unapređenja položaja mladih Grada Leskovca za period 2021. - 2025."

Rok za dostavljanje prijave je 20 dana od dana objavljivanja Javnog poziva odnosno od 24. februara do 15. marta 2021. godine.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti prihvaćene.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Кancelariji za mlade Leskovac, Trg Revolucije 45/1, putem telefona 016 216 961 ili 016 213 984, elektronskom poštom This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Tekst Javnog poziva možete preuzeti ....... OVDE

O nama

Kancelarija za mlade grada Leskovca formirana je 25 aprila 2009. godine i sastavni je deo Agencije za lokalni ekonomski razvoj. Kancelarija za mlade predstavlja most između mladih s jedne strane, Lokalne samouprave, organizacija i institucija koje se bave mladima i Ministarstva omladine i sporta s druge strane.

ministarstvo logo1