STARTUJ LEGALNO

Oslobođenje početnika u poslovanju od plaćanja poreza i doprinosa

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, usvojenim u decembru 2018, krenula je primena mere oslobođenja početnika u poslovanju od plaćanja poreza i doprinosa na zarade u prvoj godini poslovanja za novoosnovane preduzetnike i za najviše 9 osnivača privrednog društva. Cilj mere je podsticanje preduzetništva u legalnim tokovima među mladim ljudima i nezaposlenima.

Korisnici i uslovi za korišćenje mere

Meru poreskog oslobođenja mogu da koriste početnici u poslovanju, koji registruju svoje privredno društvo ili preduzetničku radnju, ukoliko ispune jedan od sledećih kriterijuma:

  • da su u periodu od 12 meseci pre osnivanja / registrovanja poslovanja završili školovanje (srednje, više ili visoko obrazovanje),
  • da su najmanje šest meseci na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje.

Svi osnivači privrednog društva, koji žele da koriste meru, moraju biti prijavljeni kao zaposlena lica u privrednom društvu.

Preduzetnici (uključujući i preduzetnike poljoprivrednike koji registruju svoje poslovanje u Upravi za trezor) moraju da posluju u režimu isplate lične zarade. U tom slučaju imaju obavezu vođenja poslovnih knjiga i angažovanja knjigovođe.

Mesečna zarada koju preduzetnik ili osnivači privrednog društva isplaćuju sebi ne sme da bude viša od 37.000 dinara.

Preduzetnici odnosno osnivači privrednog društva mogu da koriste meru poreskog oslobođenja samo jednom. Takođe, u slučaju privrednih društava, poresko oslobođenje važi i za do devet osnivača, pod uslovom da su svi zasnovali radni odnos u tom preduzeću.

Oslobođenje od poreza i doprinosa traje 12 meseci, počevši od dana osnivanja privrednog društva, odnosno registrovanja preduzetnika.

Prava i obaveze

Za vreme korišćenja poreske olakšice, iako su oslobođeni plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, korisnici mere uživaju sledeća prava iz radnog odnosa, koja uključuju:

  • penzijsko i invalidsko osiguranje;
  • zdravstveno osiguranje;
  • naknadu zarade u slučaju bolovanja;
  • novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti.

Osnovica na koju se iz budžeta Republike Srbije uplaćuju doprinosi za korisnike mere je najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa koja u 2019. godini iznosi 23.921 dinar.

Korisnici mere poreskog oslobođenja nemaju pravo na druge poreske olakšice, uključujući i subvencije za zapošljavanje i samozapošljavanje.

Vodič kroz poresko oslobođenje početnika u poslovanju možete pogledati . . . OVDE

O nama

Kancelarija za mlade grada Leskovca formirana je 25 aprila 2009. godine i sastavni je deo Agencije za lokalni ekonomski razvoj. Kancelarija za mlade predstavlja most između mladih s jedne strane, Lokalne samouprave, organizacija i institucija koje se bave mladima i Ministarstva omladine i sporta s druge strane.

ministarstvo logo1