Konkurs za mlade talente 2022.

Konkurs za podršku mladim talentima sa teritorije grada Leskovca za osvojene nagrade na republičkim, medjunarodnim takmičenjima i olimpijadama, u oblasti nauke i obrazovanja, sporta, kulture i umetnosti, kao i za usavršavanje mladih.

Pravo se može ostvariti jednom godišnje iz samo jedne oblasti.

Konkurs je otvoren do kraja godine.

Pravo na finansijsku podršku imaju mladi talenti do 30 godina života, ukoliko ispunjavaju opšte i posebne uslove.

Prijava mora biti podneta na prijavnom obrascu, koji mladi talenti mogu preuzeti sa web stranice www.kzm.gradleskovac.org ili lično u Kancelariji za mlade.

Mladi talenti dužni su da prilože:

popunjeni obrazac prijave, 
dokaz o ispunjavanju opštih uslova iz član 3. (fotokopiju lične karte (za decu lična karta roditelja) i uverenje o državljanstvu),
dokaz o ispunjavanju posebnih uslova iz član 4. (overen dokument o osvojenoj nagradi)
za studente - popunjeno i overeno Uverenje visokoškolske ustanove,
• motivaciono pismo (200-250 reči).

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti preko pisarnice Gradske uprave grada Leskovca, ulica Trg revolucije 45, 16000 Leskovac, ili poštom na istu adresu sa naznakom – PODRŠKA ZA TALENTE - ne otvarati.

Nepotpune prijave se neće razmatrati.

Mladi talenti koji ispunjavaju uslove iz oblasti Olimpijade, međunarodna i republička takmičenja; Oblast sporta; Oblast kulture i umetnosti u skladu sa Pravilnikom i Konkursom imaju pravo na jednokratnu podršku za laureat ili prvo mesto (prvu nagradu) u iznosu od 30.000. dinara, za drugo mesto (drugu nagradu) 20.000 dinara i treće mesto (treću nagradu) 10.000 dinara.

Mladi talenti koji ispunjavaju uslove iz oblasti Visokoškolskog obrazovanja u skladu sa Pravilnikom i Konkursom imaju pravo na jednokratnu podršku i to:

 40.000 dinara za studente visokoškolske ustanove sa prosečnom ocenom 10 (deset) u toku studiranja, a koji su prema nastavnom planu i programu visokoškolske ustanove na kojoj studiraju položili sve ispite iz prethodnih godina studija, i položili sve ispite do 30. septembra školske godine;
 35.000 dinara za studente visokoškolske ustanove sa prosečnom ocenom od 9,50 do 9,99 u toku studiranja, a koji su prema nastavnom planu i programu visokoškolske ustanove na kojoj studiraju položili sve ispite iz prethodnih godina studija, i položili sve ispite do 30. septembra školske godine;
 30.000 dinara za studente visokoškolske ustanove sa najmanjom prosečnom ocenom 9,00 i više u toku studiranja.

Pravo na finansijsku podršku imaju učenici srednjih škola koji su pohađali seminare u istraživačkoj stanici Petnica na zimskom i letnjem seminaru, i to u iznosu od:

 15.000,00 dinara za talente koji su učestvovali na zimskom seminaru,
 30.000,00 dinara za talente koji su učestvovali na zimskim i letnjem seminaru.

Telefon: 016/216-961

Obrazac za prijavu

Konkursa za podršku mladim talentima sa teritorije grada Leskovca

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na podršku mladim talentima sa teritorije grada Leskovca

ministarstvo logo1

O nama

Kancelarija za mlade grada Leskovca formirana je 25 aprila 2009. godine i sastavni je deo Agencije za lokalni ekonomski razvoj. Kancelarija za mlade predstavlja most između mladih s jedne strane, Lokalne samouprave, organizacija i institucija koje se bave mladima i Ministarstva omladine i sporta s druge strane.