KONKURS ZA FINANSIRANjE OMLADINSKIH PROJEKATA

Odeljenje za društvene delatnosti i lokalni razvoj - Kancelarija za mlade Vas poziva da učestvujete na konkursu za finansiranje omladinskih volonterskih projekata.

Ako ste kreativni, hrabri, humani, ako želite da omogućite kvalitetniji život vršnjacima, ali i drugim sugrađanima u svojoj lokalnoj zajednici i imate između 15 i 30 godina, učestvujte u programu koji ima za cilj da podstiče aktivizam i volonterizam mladih u Leskovcu!

TEME KONKURSA:

 1. Uređenja javnih prostora i prostorija u kojima mladi provode slobodno vreeme i/ili organizovanje aktivnosti za mlade u tim prostorima,
 2. Aktivizam i volonterizam mladih,
 3. Solidarnost i humanost
 4. Informisanje mladih
 5. Zaštita životne sredine
 6. Promovisanje razumevanja, tolerancije i jednakih šansi za sve mlade,
 7. Promocije zdravih i bezbednih stilova života,
 8. Razvijanja preduzetničkog duha kod mladih.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI:
Pravo da konkurišu za finansiranje omladinskih volonterskih projekata u cilju podsticanja aktivizma i volonterizma mladih imaju udruženja mladih, udruženja za mlade, učenički i studentski parlamenti srednjih i visokih škola sa teritorije grada Leskovca.

OSNOVNI KRITERIJUMI ZA VREDNOVANjE PREDLOŽENIH IDEJA

 • Cilj omladinskog volonterskog projekta (tačka 1 prijavnog formulara)
 • Broj mladih uključenih u omladinski volonterski projekat (tačka 2 prijavnog formulara)
 • Aktivnosti i rizici ostvarivosti omladinskog volonterskog projekta (tačka 3 prijavnog formulara)
 • Očekivani rezultati, uticaj na ciljnu grupu, inovativnost i održivost omladinskog volonterskog projekta (tačka 4 prijavnog formulara)
 • Racionalnost finansijskog plana (tačka 5 prijavnog formulara)

Komisija je u obavezi da Odluku o izboru projekata za mlade donese najkasanije u roku od 60 dana od dana isteka Konkursa.

IZNOS SREDSTAVA, VREME REALIZACIJE I FINANSIRANjE PROJEKATA
Vrednost jednog omladinskog volonterskog projekta može iznositi između 30.000,00 i 150.000,00 dinara.
Odobreni omladinski volonterski projekti treba da budu sprovedeni do 31.12.2018. godine.
Nosioci odobrenih projekata su dužni da obaveste Kancelariju za mlade o realizaciji aktivnosti, kako bi zajedno radili na promociji projekta u cilju podsticanja volonterizma.
Nosioci projekata za koje su dodeljena sredstva u obavezi su da Komisiji i Kancelariji za mlade podnesu izveštaj u toku realizacije, na polovini isteka planiranog vremena za realizaciju i završni izveštaj o realizaciji projekta sa finansijskim izveštajem, u roku od 30 dana nakon realizacije projekta.
Kancelarija za mlade će nosiocima odobrenih projekata dostaviti Formular za izveštavanje o realizaciji projekta.

Neće se razmatrati projekti ukoliko:

 • Nedostaju formalni uslovi za kandidovanje projekta (nepotpuna ili netačna dokumentacija)
 • Predlog projekta je u odgovarajućoj formi, ali nedostaju ključne informacije i činjenice
 • Aktivnosti predviđene projektom već postoje ili su u realizaciji i ne postoje opravdani razlozi za sprovođenje istih
 • Postoji očigledna nesrazmera budžeta projekta i aktivnosti sadržanih u projektu
 • Projektom su predviđeni troškovi honorara za lica koja rukovode realizacijom projekta ili na neki drugi način učestvuju u projektu.
 • Nije ispoštovan rok za dostavljanje projekta.

KAKO DA SE PRIJAVITE?
Popunjen prijavni formular dostaviti poštom u pisanoj i elektronskoj formi u naznačenom roku na adresi:
Grad Leskovac, Gradska uprava, Odeljenje za društvene delatnosti i lokalni razvoj – Kancelarija za mlade, Trg revolucije 45, 16000 Leskovac, sa naznakom “Konkurs za finansiranje omladinskih projekata” - NE OTVARATI).

Konkurs je otvoren od 20.06.2018. do 05.07.2018. godine.

Za sva pitanja vezano za procedure prijavljivanja na konkurs možete se obratiti u prostorijama Kancelarije za mlade, putem elektronske pošte: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili telefonom na broj 065/8116033.

Prijavni formular možete preuzeti ............................ OVDE

O nama

Kancelarija za mlade grada Leskovca formirana je 25 aprila 2009. godine i sastavni je deo Agencije za lokalni ekonomski razvoj. Kancelarija za mlade predstavlja most između mladih s jedne strane, Lokalne samouprave, organizacija i institucija koje se bave mladima i Ministarstva omladine i sporta s druge strane.

ministarstvo logo1