Konkurs za mlade talente 2017.

konkurs mladi talenti 2015

Grad Leskovac, Gradska uprava, Odeljenje za društvene delatnosti i lokalni razvoj – Kancelarija za mlade raspisuje Јavni poziv za finasijsku podršku mladim talentima za osvojene nagrade na republičkim, medjunarodnim takmičenjima i olimpijadama, u oblasti nauke i obrazovanja, olimpijskog sporta, kulture i umetnosti, kao i usavršavanje mladih.

Pravo se može ostvariti jednom godišnje iz samo jedne oblasti.

Poziv za prijavu je otvoren do kraja godine.

Pravo na finansijsku podršku imaju mladi talenti između 10 i 30 godina života, ukoliko ispunjavaju opšte i posebne uslove.

Prijava mora biti podneta na prijavnom obrascu, koji mladi talenti mogu preuzeti sa web stranice www.kzm.gradleskovac.org ili lično u Kancelariji za mlade.

Mladi talenti dužni su da prilože:

  • popunjeni obrazac prijave,
  • dokaz o ispunjavanju opštih uslova iz član 3. (fotokopiju lične karte (za decu lična karta roditelja i uverenje o državljanstvu )),
  • dokaz o ispunjavanju posebnih uslova iz član 4.
  • za studente - popunjeno i overeno Uverenje visokoškolske ustanove (Uverenje skinuti sa sajta Kancelarije za mlade www.kzm.gradleskovac.org ukoliko to zahteva visokoškolska ustanova) i uverenje da student nije u radnom odnosu, 
  • motivaciono pismo (200-250 reči).

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti preko pisarnice Gradske uprave grada Leskovca, ulica Trg revolucije 45, 16000 Leskovac, ili poštom na istu adresu sa naznakom – PODRŠKA ZA TALENTE - ne otvarati.
Nepotpune prijave se neće razmatrati.

Mladi talenti koji ispunjavaju uslove iz oblasti Olimpijade, međunarodna i republička takmičenja; Oblast sporta; Oblast kulture i umetnosti u skladu sa Pravilnikom imaju pravo na jednokratnu podršku za laureat ili prvo mesto (prvu nagradu) u iznosu od 30.000. dinara, za drugo mesto (drugu nagradu) 20.000 dinara i treće mesto (treću nagradu) 10.000 dinara.

Mladi talenti koji ispunjavaju uslove iz oblasti Visokoškolskog obrazovanja u skladu sa Pravilnikom imaju pravo na jednokratnu podršku i to:

 40.000 dinara za studente visokoškolske ustanove sa prosečnom ocenom 10 (deset) u toku studiranja, a koji su prema nastavnom planu i programu visokoškolske ustanove na kojoj studiraju položili sve ispite iz prethodnih godina studija, i položili sve ispite do 30. septembra školske godine;
 35.000 dinara za studente visokoškolske ustanove sa prosečnom ocenom od 9,50 do 9,99 u toku studiranja, a koji su prema nastavnom planu i programu visokoškolske ustanove na kojoj studiraju položili sve ispite iz prethodnih godina studija, i položili sve ispite do 30. septembra školske godine;
 30.000 dinara za studente visokoškolske ustanove sa najmanjom prosečnom ocenom 9,00 i više u toku studiranja.

Telefon: 016/216-961

Obrazac za prijavu

Uverenje o prosečnoj oceni svih položenih ispita

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na podršku mladim talentima sa teritorije grada Leskovca

 

O nama

Kancelarija za mlade grada Leskovca formirana je 25 aprila 2009. godine i sastavni je deo Agencije za lokalni ekonomski razvoj. Kancelarija za mlade predstavlja most između mladih s jedne strane, Lokalne samouprave, organizacija i institucija koje se bave mladima i Ministarstva omladine i sporta s druge strane.

ministarstvo logo1